สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน และผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่ นพ.พรชัย วงศ์อุไรเลิศกุล รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร มัคนายกสุสันต์ ภัทรธรรมมาศ รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร และนพ.พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส กรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564  ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร

Happy New Year to the Administrators of Bangkok Christian Hospital, Bangkok

     Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand and university administrators paid a visit to express happy new year wishes to Dr. Pornchai Wongurailertkul, Acting Director of Bangkok Christian Hospital, Bangkok, Mr. Susan Pattarathammas, Acting Manager of Bangkok Christian Hospital, Bangkok, and Dr. Punsak Wuthiwaropas, Christian University of Thailand Council Committee on December 28, 2021 at Bangkok Christian Hospital, Bangkok.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”