พิธีไหว้ครู ประจำปี 2564

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน  จัด พิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา  2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาท และรับมอบพานไหว้ครูจากผู้แทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในโอกาสเดียวกันได้มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน  289 ทุน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 42 ทุน  ณ หอประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน  พ. ศ. 2564

Previous slide
Next slide

Wai Khru Ceremony 2021

     Christian University of Thailand organized “Wai Khru Ceremony 2021” Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the ceremony and gave words of exhortation to the students. The President received Phan Wai Khru (flower-decorated tray) from Bachelor’s Degree student representatives and Master’s Degree student representativesOn this occasion, 289 scholarships were bestowed  to Bachelor’s Degree students and 42 scholarships were bestowed to Master’s Degree students at Meeting Room 1-204, Administration Building of Christian University of Thailand on Thursday 11th November 2021. 

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”