คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งผู้แทนแกนนำนักศึกษา
เข้าร่วมการอบรม โครงการ " โฆษกกระทรวง อว.ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 "

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ส่งผู้แทนแกนนำนักศึกษาจำนวน 2 คนได้แก่ ” นางสาวนันทนา ชาตะพันธ์ ” และ ” นางสาวฐิตาภา แสวงบุญ ” เข้าร่วมการอบรม โครงการ ” โฆษกกระทรวง อว.ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 ” ภายใต้กิจกรรม U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ในระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างเครือข่ายพลังนักศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตลอดจน เพิ่มศักยภาพในการสื่อสารในยุคดิจิตัลให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”