สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ ดร.อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ พร้อมทั้งอาจารย์สุภัสสรา วิภากูล และอาจารย์ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย และนักศึกษา จำนวน 17 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน และเรียนรู้งานวิชาการจัดการงานเวชระเบียน และการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์  ณ โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เล่มแฟ้มงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการสุขภาพ และได้เรียนรู้ทดลองการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”