เอกอัคราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยเข้าพบอธิการบดี

     His Excellency Tshewang Chophel Dorji เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และ Mr. Gembo Tshering เลขานุการเอกสถานทูตภูฏานประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาพบผูช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี และมอบของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้กับอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร รุจนเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศากุล ช่างไม้ ดร. อภินันท์ อันทวีสิน ร่วมให้การต้อนรับในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองแขก ชั้น 1 อาคารบริหาร ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะนักศึกษาภูฏาน 5 คน จากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสหวิทยา ได้เข้าพบกับเอกอัคราชทูตภูฏานเพื่อรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและความเป็นอยู่ให้ท่านเอกอัคราชทูตได้รับทราบ

The Ambassador of Bhutan to Thailand Paid a Visit to the President

     His Excellency Tshewang Chophel Dorji, the Ambassador of Bhutan to Thailand and Mr. Gembo Tshering, First Secretary of the Embassy of Bhutan paid a visit to Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President and presented a belated birthday gift to the President. Assistant Professor Dr. Sasitorn Rujanavech, Dean of the College of Nursing, Assistant Professor Dr. Sakul Changmai, an Instructor and former Dean of the College of Nursing, and Dr. Apinun Untaweesin, Dean of Multidisciplinary College joined the President to welcome Mr. Ambassador on December 9, 2020 at the VIP Guest Room, 1st floor of Administration Building. In addition, a group of 5 Bhutanese students from the College of Nursing and Multidisciplinary College took this opportunity to report about their study and life on campus to Mr. Ambassador.

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”