พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ ประจำปี 2564

     มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ ประจำปี 2564   ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหามหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมพิธี มีศจ.จิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสก มหาวิทยาลัยคริสเตียน จุดเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี อธิษฐานสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า ทั้งนี้มีกิจกรรมการแสดง และจับฉลากมอบรางวัลแก่บุคลากร และนักศึกษา

     ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมี อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

Christmas 2021 Worship

     Christian University of Thailand organized a worship to celebrate Christmas 2021        on Friday 24th December 2021 at the Auditorium, Srisirinthorn Building.  Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand along with administrators, instructors, staffs and students participated in the worship. Reverend Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain and Head of the Office of Religious Affairs lit the candle and Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President prayed to praise and thanks God. Various shows were performed and Christmas gifts were awarded to the lucky personnel and students.

     In the afternoon, a relationship football game between personnel and alumni was organized and presided by the President at Stadium of Christian university of Thailand.

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”