รางวัลโล่เกียรติคุณ “ระดับดีเด่น” การเป็นสถาบันการศึกษาผู้ผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีบทบาทในการควบคุมการบริโรคยาสูบจาก สสส. และเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สภากายภาพบำบัด

รางวัลโล่เกียรติคุณ “ระดับดีเด่น” การเป็นสถ […]