มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2565

     คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2565 ขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 ท่าน  ได้แก่

  1.  อาจารย์ ดร. ธฤษณุวัชร ไชยโคตร  สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factor สูงสุด  
  2. อาจารย์ ดร. พีรภพ จอมทอง สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่สูงสุด
  3. อาจารย์จารุวรรณ จันทร์กอง สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากภายนอกสูงสุด

    คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ทุกท่าน