มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2564

     คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2564 ขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวปฎล กิตติอมรกุล สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factor สูงสุด และรางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากภายนอกสูงสุด 2) อาจารย์ ดร. ประนมกร ชูศรี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่สูงสุด โดย อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เกียรติมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ทั้งสองท่าน