มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2564

     ขอแสดงความยินดีกับนายนนทวัช คำหาญ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย