มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นางสาว น้ำฝน  โรจนนิตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรม สยามแอดสยาม  กรุงเทพมหานคร