มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการพัฒนาบัณฑิตและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการพัฒนาบัณฑิต แล […]

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์จากกัญชา ระหว่าง มหาวิทยาลัยคริสเตียน กับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์ ไอสยาม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน […]