มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลพีเอ็มจี (PMG Hospital) และ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้บริหารคณะฯ ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนจากโรงพยาบาลพีเอ็มจี (PMG Hospital) ในการร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยคริสเตียน