มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การร่วมหารือทางวิชาการระหว่าง St.Mary's University ประเทศอังกฤษ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

    อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับตัวแทนจาก St.Mary’s University ประเทศอังกฤษ ในการร่วมหารือทางวิชาการกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยคริสเตียน