พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ

ระหว่าง บริษัท ยูนิค แคร์ สเตชัน จำกัด กับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับบริษัท ยูนิค แคร์ สเตชัน จำกัด ณ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิค แคร์ สเตชัน สาขาดอนเมือง โดยข้อตกลงความมือ (MOU) ทางวิชาการครั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การฝึกอบรม และจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อช่วยพัฒนาและผลักดันวิชาชีพกายภาพบำบัดให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าวิชาชีพกายภาพบำบัด ไปสู่ระดับสากล โดยมีผู้ลงนามจาก บริษัท ยูนิค แคร์ สเตชัน จำกัด คือ คุณภูพาน นันทิยะกุล ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค แคร์ สเตชัน จำกัด, กภ.ดาวเรือง แซ่กอ ประธานบริหาร บริษัท ยูนิค แคร์ สเตชัน จำกัด และ ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ประธานบริหารโรงแรมเอ็นสิริ รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ฝ่ายผู้ลงนามจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน, อาจารย์ ดร. ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอาจารย์ ดร. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”