มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ทางวิชาการร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

     วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดี และ อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำโดยนายสุสันต์ ภัทรธรรมมาศ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน และ นางกฤติกา ตรุศบรรจง รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรโภชนาการและนวัตกรรมอาหารรวมทั้ง แลกเปลี่ยนบุคคลากรและทรัพยากรต่างๆ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการร่วมกัน โดยพิธีลงนามความร่วมมือจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน