มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการพัฒนาบัณฑิต

และการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง

มหาวิทยาลัยคริสเตียนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นตัวแทนผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบัณฑิตและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองสถาบัน ได้แก่ ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และ อ.ดร.วชิราภรณ์  ชูพันธ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย อาจารย์ ศุภชัย  ยิ่งเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองสถาบันให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

     ซึ่งการลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทั้งสององค์กรในการพัฒนาบัณฑิตรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนการยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและนำผลผลิตเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้อง science connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี