มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพกายภาพบำบัด

     อาจารย์ ดร.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว หัวหน้าหลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวทิยาลัยคริสเตียน เข้าร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพกายภาพบำบัด” เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากองค์กรวิชาชีพสุขภาพเรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit On Tobacco Control) ซึ่งจัดโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้อง Grand Hall โรงแรมแอทธินีโฮเทล กทม.