มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์จากกัญชา
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยคริสเตียน กับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์ ไอสยาม

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อาจารย์หทัยชนก หมากผิน รองคณบดีด้านบริหารฯ เข้าร่วมลงนามในการตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์จากกัญชา ณ ฟาร์มกัญชา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์ ไอสยาม อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย