มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอน […]