คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กับ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (เลขานุการทางการแพทย์) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และนายแพทย์ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) โดยฝ่ายคณะสหวิทยาการมีอาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ อาจารย์อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ หัวหน้าหลักสูตรฯ อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล และอาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และสำหรับฝ่ายโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีนายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส ผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นายแพทย์พรชัย วงศ์อุไรเลิศกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายการแพทย์ และนางกฤติกา ครุศบรรจง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงพยาบาลสายการแพทย์ ร่วมการตกลงความร่วมมือดังกล่าว