มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประกาศ

ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และคณะสหวิทยาการ
ปีการศึกษา 2566

ประกาศ

ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

Update: วันที่ 19 ม.ค. 2566