มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประกาศ

ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรประกาศนียบัตร

พนักงานให้การดูแล

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยงานกายภาพบำบัด

Update: 15 กรกฎาคม 2567