มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับนักศึกษา 2564

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ประมาณการค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ปีการศึกษา 2567
 • ชั้นปีที่ 1 → 118,500 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 → 118,100 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 → 116,200 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 → 88,080 ฿
 • ยอดรวม 440,880 ฿
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนในแต่ละเทอม ยอดรวม 157,404 ฿
DEK#67

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)

Tuition Fee

 •  
 • Year 1 → 150,600.00 ฿
 • Year 2 → 155,800.00 ฿
 • Year 3 → 156,700.00 ฿
 • Year 4 → 114,080.00 ฿
 • Estimated Grand Total Costs 577,180.00 ฿
 • The additional estimated cost throughout the whole program is 157,404 Baht. It will be paid each term depending on the number of course registration.
DEK#67

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร รวมค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเลือกอัตราค่าลงทะเบียนได้ 3 ประเภท ดังนี้

1. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายครั้งเดียวราคา 65,000 บาท
2. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบแบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ 1/2567ราคา 30,000 บาท

  ภาคการศึกษาที่ 2/2567

ราคา 27,000 บาท
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2567ราคา 8,000 บาท
3. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบแบ่งจ่ายรายเดือน
  ภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 3 เดือนเดือนละ 10,000 บาท
  ภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 3 เดือนเดือนละ 9,000 บาท
  ภาคฤดูร้อน/2567 จำนวน 1 เดือนเดือนละ 8,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาตรี

สาขาวิชากายภาพบำบัด

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (Update)
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 → 99,600.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 → 92,500.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 → 90,300.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 → 74,450.00 บาท
 • ยอดรวม 356,850.00 บาท
ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาโภชนาการและนวัตกรรมอาหาร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 → 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 → 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 → 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 → 70,000.00 บาท
 • ยอดรวม 310,000.00 บาท
ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของ
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 → 66,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 → 66,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 → 66,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 → 66,000.00 บาท
 • ยอดรวม 264,000.00 บาท
ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของ
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 → 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 → 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 → 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 → 70,000.00 บาท
 • ยอดรวม 310,000.00 บาท
ปีการศึกษา 2565

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คณะสหวิทยาการ ปริญญาตรี

สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ประมาณการค่าหน่วยกิต
 • ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปีการศึกษา 2563
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 1 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 2 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 1 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 2 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 1 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 2 28,750.00 ฿
 • ยอดรวม 230,000.00 ฿
ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ประมาณการค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและใช้จ่ายอื่นๆ
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 1 → 25,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 2 → 25,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน → 20,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 → 25,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 → 25,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน → 20,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
ปีการศึกษา2565

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
(โครงการภาษาไทย)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและใช้จ่ายอื่นๆ
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿

Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management

Estimated Cost Throughout the Whole Program

 • Estimated Cost
 • (Tuition Fees, Education Service Fee, and Other fees)
 • Year 1 1st Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 1 2nd Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 2 1st Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 2 2nd Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 3 1st Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 3 2nd Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 4 1nd Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 4 2nd Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Estimated Grand Total Costs = 380,000.00 ฿
  (approx. 10,857 USD.)

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ปริญญาโท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ปริญญาเอก