มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับนักศึกษา 2564

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คณะสหวิทยาการ ปริญญาตรี

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ปริญญาโท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ปริญญาเอก