มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับนักศึกษา 2564

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

ปริญญาตรี

คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้จบ ม.6 ผู้จบ กศน. ผู้จบ ปวช.
ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์
*หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
*Bachelor of Nursing Science Program (International Program)
หมายเหตุ* รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา สายวิทย์-คณิต
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้จบ ม.6 ผู้จบ กศน. ผู้จบ ปวช.
ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์
*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หมายเหตุ* รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา สายวิทย์-คณิต
คณะสหวิทยาการ ผู้จบ ม.6 ผู้จบ กศน. ผู้จบ ปวช.
ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
คณะคริสตศาสนศาสตร์ ผู้จบ ม.6 ผู้จบ กศน. ผู้จบ ปวช.
ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์

ปริญญาโท

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรภาคการศึกษา
ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวยพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
คณะสหวิทยาการ หลักสูตรภาคการศึกษา
ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

ปริญญาเอก

คณะสหวิทยาการ หลักสูตรภาคการศึกษา
ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

ประกาศนียบัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้จบ ม.6 ผู้จบ กศน. ผู้จบ ปวช.
ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์- อาทิตย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล