มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ จำนวน 12 คน ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริ […]

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก”

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการได้รับเชิญเป […]