ศึกษาดูงาน เรียนรู้งานวิชาการจัดการงานเวชระเบียน และประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง ด้านเวชระเบียน หัวข้อ “ระบบงานเวชระเบียนตามแผนกและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล”

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภา […]

ศึกษาดูงาน และเรียนรู้งานวิชาการจัดการงานเวชระเบียน และการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ได้เชิญคุณอภิวันท์ วงศ์ข้าหลวง รองผู้อำนวยฝ่ายการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในโรงพยาบาล และการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาล”

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภา […]