มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับดี จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เนตรชนก ศ […]

มหาวิทยาลัยคริสเตียนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้ […]