มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ที่ Apex Harmony Lodge ประเทศสิงคโปร์คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า

เข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม […]

นักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าศึกษาดูงาน ณ St.Luke’s ElderCare  ประเทศสิงคโปร์นักศึกษา

นักศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มห […]

โครงการ “การจัดการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะการรู้คิดบกพร่อง และภาวะสมองเสื่อม” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทียนดัด 

โครงการ การจัดการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะการรู้คิด […]