หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตลาดจินดา เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลัง รวมน้ำใจ ผู้สูงวัย อำเภอสามพราน ครั้งที่ 5

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร […]

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายบูรณาการร่วมกับรายวิชา TSSE3410 ว่ายน้ำ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิ […]