มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ  จังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการร่วมกับ รายวิชา TSSE3312 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผู้บกพร่องทางกาย

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบ […]