มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประกาศรับสมัครงาน

เปิดรับสมัคร
อนุศาสก

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อนุศาสก

เปิดรับสมัคร
อาจารย์พยาบาล

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดกลุ่ม
วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

เปิดรับสมัคร
อาจารย์พยาบาล

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดกลุ่ม
วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

เปิดรับสมัคร
อาจารย์พยาบาล

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดกลุ่ม
วิชาการพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น

เปิดรับสมัคร
อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

เปิดรับสมัคร
นักกายภาพบำบัด

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
นักกายภาพบำบัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร