มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สายตรงคณบดี

โทร 034-388555 ต่อ 2231

N e w s

Activities
MOUs

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการพัฒนาบัณฑิตและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Read More »

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์จากกัญชา ระหว่าง มหาวิทยาลัยคริสเตียน กับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์ ไอสยาม

Read More »
Rewards
Knowledge

คีตะมวยไทย นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสร่วมนำออกกำลังกาย ในคลิป “คีตะมวยไทย” ของหน่วยกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง)

การเรียนรู้ hydrotherapy หรือ ธาราบำบัด

รับรองการเป็นสถาบันหลัก สภากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบำบัดให้เป็นสถาบันหลัก ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 257