มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

ประเภทกีฬาเพาะกาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายณัฐศักดิ์ ตันคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์  ประเภทกีฬาเพาะกาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม และได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่  2