มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี

ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย หงส์จารุ นายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Worship for the 39th Anniversary of Establishment of

Christian University of Thailand

     Christian University of Thailand organized the worship for the 39th Anniversary of university establishment. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand,
Professor Dr. Boonchai Hongcharu, Chairman of Christian University of Thailand Council participated in the worship along with administrators, instructors, staffs and students on Wednesday 7th September, 2022 at the Auditorium, Srisirindhorn Building, Christian University of Thailand.