มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Workshop ระดมสมองของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

     Workshop ระดมสมองของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567  ได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วทั้ง 2 วัน   ขอขอบคุณคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ