มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาฯ นำนักศึกษาพยาบาลชัันปีที่ 4

เข้าพบผู้แทนและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จากโรงพยาบาลตราด

    วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2566 อาจารย์มัณฑนา เทวาโภคิณกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาฯ นำนักศึกษาพยาบาลชัันปีที่ 4 เข้าพบผู้แทนและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จากโรงพยาบาลตราด ซึ่งมาแนะนำสถานปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษา ณ ห้อง 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน