มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี

กับ คุณวรวลัญช์ แก้ววงษาศิษย์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณวรวลัญช์ แก้ววงษาศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     รหัส 570xxx ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ปัจจุบัน คุณวรวลัญช์  แก้ววงษา ปฏิบัติงาน ณ แผนกอายุรกรรมและมะเร็ง โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา