มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รับเพื่อนสู่บ้านใหม่ ปีการศึกษา 2565

     ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดกิจกรรมรับเพื่อนสู่บ้านใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ ปราศจากความรุนแรง มีฐานกิจกรรมของสาขาวิชา อาทิเช่น ฐานกิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ,
ฐานกิจกรรมคณะสหวิทยาการ, ฐานกิจกรรมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ฯลฯ และกิจกรรมในช่วงกลางคืน ได้มีการจัดกิจกรรมประกวด C.U.T. BRAND AMBASSADOR

Welcome Friends to New House, Academic Year 2565

      Division of Student Development, Christian University of Thailand organized Welcome Friends to New House Activity, Academic Year 2565 on 28 August 2022 at Christian University of Thailand. This activity was organized with creativity and no violence. College activity bases related to Biomedical Engineering, Food Technology and Nutrition, Multidisciplinary College, Nursing College and etc., were conducted. In addition,
C.U.T. BRAND AMBASSADOR Contest was arranged for students.

  • The Winner Award went to Mr. Sittiporn Piman, a student of Health Service Management Program.
  • The 1st Runner-up Award went to Ms. Sopitnapa Sodama, a student of International Nursing Program
  • the 2nd Runner-up Award went to Ms. Parichat Kloysawas, a student of Health Service Management Program
  • and the Popular Vote Award went to Ms. Warattaya Thongkam, a student of Physical Therapy Program.

รางวัลชนะเลิศ C.U.T. BRAND AMBASSADOR

นายสิทธิพร พิมาร
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส. โสภิตนภา โสดามา
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

น.ส. ปริฉัตร คล้อยสวาท
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ

รางวัล Popular Vote

น.ส. วรัชยา ทองคำ
นักศึกษาวิชาสาขาวิชากายภาพบำบัด