มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการมหาวิทยาลัยคริสเตียน อบต.ตลาดจินดา และสโมสรโรตารี่สนามจันทร์

ร่วมใจกันส่งเสริมชุมชนในการกำจัดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง

     วันพุธที่ 10 สิงหาคม อาจารย์พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการแก่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยาย  โครงการมหาวิทยาลัยคริสเตียน อบต.ตลาดจินดา และสโมสรโรตารี่สนามจันทร์ร่วมใจกันส่งเสริมชุมชนในการกำจัดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง