มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ปี 2566

เรื่อง อุดมศึกษาไทยกับการปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตโลก VUCA World

     อาจารย์มัณฑนา เทวาโภคิณกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษา จากสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ปี 2566 เรื่อง ” อุดมศึกษาไทยกับการปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตโลก VUCA World ” ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ในระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งรับฟังการเสวนาพิเศษ โดย วิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น

             😍  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ

             😍  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม  คชินทร

             😍 ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์  อารีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

👉👉👉นอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังการนำเสนอนำเสนอ สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิต/นักศึกษาของแต่ละสถาบันในหัวข้อ ผลกระทบการเรียนรู้ การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตโลกและการรับมือของนิสิตนักศึกษาในยุค VUCA World อีกด้วย