มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน ร่วมสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

     สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน ร่วมสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ (Phase เดือนธันวาคม) ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคล เรื่องการล้างมือ การแปรงฟัน รวมทั้งกิจกรรมเกมส์สันทนาการ และนำของอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ใจดีทุกท่าน นำบริจาคให้กับน้องๆ ผ่านทางครูผู้ดูแล