มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลชมเชย สหกิจศึกษาดีเด่น

ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่างได้กำหนดการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ผลการตัดสินรางวัลประกาศรางวัล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัลชมเชย ในผลงาน “ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV-C” จากผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้แก่

  1. นางสาวศศิประภา แสงทับทิม
  2. นางคงพันธ์ อิสรานนท์ชัย
  3. นายสวศักดิ์ ตุ่มม่วง