มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายบูรณาการร่วมกับรายวิชา TSSE3410 ว่ายน้ำ

       เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา หัวข้อ basic lifeguard training โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา TSSE3410 ว่ายน้ำ  มีวิทยากรพิเศษคือ พลตรีอดิศักดิ์ สุวรรณประกร (Life Saving Instructor) และเลขาธิการ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ