มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 92 คน ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาและเข้าร่วมฐานกิจกรรมของสาขาวิชา อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพยาบาล, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (ห้องอาจารย์ใหญ่), ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์ และฐานกิจกรรมสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

Welcome a Study Tour Group from Trang Christian Suksa School

     On Tuesday 27th December, 2022, Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand gave warm welcome to 92 teachers and students from Trang Christian Suksa School to visit Christian University of Thailand. They participated in activity bases related to Multimedia Laboratory, Nursing Laboratory, Anatomy Laboratory (Cadaver Room), Biomedical Instruments Laboratory and Tourism and Hospitality Management Program.