มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ทัศนศึกษาจากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

     เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายธีรวีร์ คณานุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 90 คน ได้เข้ามาเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย, ห้องปฏิบัติการพยาบาล,  ห้องปฏิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์, ห้องปฏิบัติการภัตตราคาร Mes Amis  ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน