มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมความรู้ในรายวิชา TPTH3338 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมความรู้ในรายวิชา TPTH3338กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ โดยมีการให้ความรู้ ออกกำลังกาย เล่นเกมส์และชิงรางวัลมากมายให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ลานพลาซ่า มหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการนำความรู้หลังจากเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์จริง ได้ทั้งการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ