มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศึกษาดูงานรายวิชา TPTH3326 การนวดและเมดิคอลสปา

ณ โรงเรียนสุขภาพเชตวัน ศาลายา

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้นำนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานหัวข้อ “นวดไทย ฤาษีดัดตน และเมดิคอลสปา” ในรายวิชา TPTH3326 การนวดและเมดิคอลสปา ณ โรงเรียนสุขภาพเชตวัน ศาลายา ใน วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565  โดยมีอาจารย์ ทิพย์สุดา บานแย้ม อาจารย์ สาวิตรี เฉลิมพงศ์ และอาจารย์ หทัยชนก หมากผิน ร่วมดูแล แนะนำและสอนนักศึกษา