มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมศึกษาดูงานรายวิชา TPTH3316 กายภาพบำบัดในเด็ก

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา  TPTH3316 กายภาพบำบัดในเด็ก ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีอาจารย์ สาวิตรี เฉลิมพงศ์, อาจารย์ หทัยชนก หมากผิน และอาจารย์ทางคลินิกจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คอยให้คำแนะนำนักศึกษาเพื่อให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริง