มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานรายวิชา TPTH3313 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย โดยในกิจกรรมนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการใช้  Wheelchair ในสถานการณ์ต่างๆและทักษะเบื้องต้นของการใช้  Wheelchair ในชีวิตประจำวัน การใช้  Redcord และเครื่อง Alter G ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลังทางสาขาวิชากายภาพบำบัดวิทยากรโดยอาจารย์ กภ.จิตติมา เจริญลิ้ม ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  สวางคนิวาส สภากาชาดไทย