มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมศึกษาดูงานรายวิชา TPTH3308 กายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 2

    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อบูรณาการร่วมกับรายวิชา TPTH3308 กายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 2 ณ โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ในรายวิชาดังกล่าวมาใช้ในการซักประวัติ ตรวจประเมิน และรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อต่างๆ กระดูกหัก หรือมีการผ่าตัดเพื่อยึดกระดูกต่างๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ปริญญาทิพย์ ทองด้วง, อาจารย์ ทิพย์สุดา บานแย้ม และอาจารย์ อัมพิรา พรหมศรี