มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศึกษาดูงาน รายวิชา TPTH3223 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด

ณ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชัน

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้นำนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1 เข้าชมการจัดการ การบริหารการรักษาและเครื่องมือในการรักษาทางกายภาพบำบัดต่างๆ ณ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชัน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการทำงานและบทบาทของวิชาชีพกายภาพบำบัดมากขึ้น รวมทั้งได้ศึกษารูปแบบการทำงานของคลินิกกายภาพบำบัดในคลินิกเอกชนและการเป็นผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา TPTH3223 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด
    โดยมีอาจารย์ ดร. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว และอาจารย์หทัยชนก หมากผิน ดูแลตลอดการดูงาน และขอบพระคุณผู้บริหาร นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชัน ที่ให้ความรู้และการต้อนรับเป็นอย่างดี