มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน

ณ แผนกกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

    เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด โดยอาจารย์หทัยชนก หมากผิน
อาจารย์ ดร. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว และอาจารย์ ดร.สหฉัตร เอื้อหยิ่งศักดิ์ ได้นำนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน ณ แผนกกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย และฟังบรรยายเรื่องการจัดการผู้ป่วยทางระบบประสาท วิทยากรโดย
กภ.จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานและบทบาทของวิชาชีพกายภาพบำบัดทางระบบประสาทมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา TPTH3221 วิชาชีพกายภาพบำบัด