มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมศึกษาดูงาน รายวิชา TPTH3214 กายอุปกรณ์ แขนขาเทียม และเครื่องช่วยการเคลื่อนไหว

    เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในรายวิชา TPTH3214 กายอุปกรณ์ แขนขาเทียม และเครื่องช่วยการเคลื่อนไหว สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล